تعبیر خواب؛ از طاقچه وپوست میوه تا پرواز و آجر

به گزارش وبلاگ به آبادی، اگر به تعبیر خواب های خود علاقه دارید با ما در این مطلب همراه شوید.

تعبیر خواب؛ از طاقچه وپوست میوه تا پرواز و آجر

به گزارش، اغلب ما شب ها خواب هایی می بینیم که هنگام صبح و بیداری بسیار فکرمان مشغول معنای نهفته در آن می گردد تا از تعبیر آن سردربیاوریم. اگر شما هم جز این دسته از افراد هستید پیشنهاد می کنیم با بسته تعبیر خواب ما همراه شوید.

1 ـ دیدن طاقچه در خواب، نشانة ماتم و بدبختی است.

2 ـ دیدن طاقچه ای که بر آن اشیاء قدیمی چیده شده است، نشانة آن است که ثروت افسانه ای شما دیگران را متحیر خواهد ساخت، زیرا ظاهر زندگی شما به نظر دیگران همواره فقیرانه می آمده است.

دیدن پوست میوه در خواب، نشانه کوشش برای رهایی از مسئولیت است و جستجو برای یافتن محیطی دیگر که سرشار از فراغت است.

پریدن در خواب بر پنج وجه است. اول: سفر. دوم: حج. سوم: بزرگی. چهارم: تغییر حال. پنجم: بیماری و مرگ

اگر کسی بیند از جانب قبله بپرید و باز به جای خویش آمد، دلیل که از سفر زود بازآید، بامنفعت بسیار، خاصه، چون بیند که پر ها دارد. اگر بیند بی پر همی پرید، دلیل که ازحال خود بگردد. اگر بیند از بام خویش به بامی دیگر می پرید، دلیل که زن طلاق دهد و زنی دیگر خواهد یا کنیزکی خرد.

اگر بیند، چون مرغ از جائی به جائی می پرید، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمین بلندی و شرف یابد. اگر بیند راست به آسمان می رفت، دلیل که او مضرت رسد. اگر بیند چندان پرواز کرد در هوا که به آسمان رسید و در آسمان ناپدید شد و زمین نیامد، دلیل که زود از جهان رحلت کند.

اگر دید به آسمان بپرید، دلیل که حج کند. اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید، دلیل که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند. اگر بیند پر ها داشت، لیکن به خلاف پر مرغان، دلیل که بیمار گردد و به نزدیک هلاک رسد و عاقبت شفا یابد. اگر دید از جائی به جائی پرواز نمود، دلیل که سفر نماید.

پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می نماید. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن دریافت. اما اگر دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می برید. پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید، اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه کوشش می کنید نمی توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های معین شده دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلا نمی رسید. مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می افتد زن خود را طلاق می دهد و زنی دیگر می گیرد، اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد. مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می دهد.

موی با آهک ستردن را در خواب تعبیر چنان باشد که بر مال توانگر افزوده خواهد شد و فقیر قرض خود می پردازدو کافر را دلیل اسلام آوردن باشد.

تعبیر آهک در خواب دیدن بر سه وجه است:

خبر بد

سخنهای زشت و ناخوشایند

کارهای سخت

و تعمیر و ساختن بنا با آهک خواب خوش طالعی نیست

تعبیر خواب آهک به روایت حضرت دانیال

اگر ببیند که با اهک موی تن می سترد، اگر مالدار باشد به اندازه مویی که سترده است مال به دست خواهد آورد، اگر غمی دارد از آن غم رهایی می یابد اگر قرض دارد قرضش ادا خواهد شد.

تعبیر خواب آهک به روایت لیلا برایت

اگر خود را در حال پختن آهک دیدید، معنى آن این است که باید براى داشتن زندگى بهتر کوشش زیادى از خود نشان دهید.

اگر خود را در کوره آهک پزى دیدید، علامت آن است که عمرى طولانى و بسیار پر ارزش خواهید داشت.

دیدن آهک در خواب، دلالت بر آن دارد که بعد از مدت ها سختى و مرارت در زندگى، به سوى سعادت و خوشبختى گام خواهید برداشت.

تعبیر خواب آهک درکتاب سرزمین رویاها

یک کپه آهک: شانسهای کوچکی در آینده نصیبتان می گردد.

آهک می خرید: در کارهایتان ترقی خواهید کرد.

با آهک کار می کنید: شما را از نظر احساسات مورد آزمایش قرار می دهند.

در ساختن چیزی آهک بکار می برید: مراقب دشمن باشید.

آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نیز عواملی که می توانند موجب تقویب مبانی حیات یا فکر باشند به شکل آجر مجسم می شوند و شکل می گیرند. داشتن آجر های زیاد نشان آن است که به کار و شغل و زندگی خود اعم از خانوادگی و اجتماعی و شغلی دلگرم و امیدوار می شوید. داشتن آجر هایی به دو رنگ سفید و سرخ گویای آن است که در کار خویش تلون و تشتت دارید، اما این تردید به پیروزی می انجامد. آجر روی هم چیدن نیکو است. اگر دیگری آجر می چیند و شما احساس می کنید که او برای شما کار می نماید از جانب شخصی که تدبیر و قدرت دارد تقویت می شوید. اگر شما برای دیگری آجر حمل می کنید یا روی هم می چینید از جانب شما دیگری تقویت می گردد. مشاهده آجر شکسته در خواب سستی در کار است. اگر خودتان آجر هایی را که دارید می شکنید به ویرانی کار خویش اقدام می کنید. روی هم رفته دیدن آجر در خواب بد نیست مگر این که به صورت آوار روی سر شما بریزد که در چنین حالتی بهتر است در جریان روز های آینده از برخورد های تند با دیگران دوری بجویید.

منبع: بیتوته

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به "تعبیر خواب؛ از طاقچه وپوست میوه تا پرواز و آجر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب؛ از طاقچه وپوست میوه تا پرواز و آجر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید